Финансови отчети 2020

Май 29

Публикувано в: Актуално

1321

Финансови отчети 2020

Няколко аспекта относно публикуването на годишните финансови отчети на търговците:
  1. Ежегодното задължение на търговците да публикуват годишните си финансови отчети в Търговски регистър с обичаен срок до 30-ти юни тази година е удължено извънредно до 30-ти септември! Декларациите по чл.38, ал.9, т.2 от Закона за счетоводството за фирмите, които не са извършвали дейност през изтеклата 2019 г., също могат да се публикуват до 30-ти юни, ако сте пропуснали да направите това до 30-ти март.
 
  1. От тази година не е нужно годишният финансов отчет да бъде придружен от протокол от проведено общо събрание на съдружниците или решение на едноличния собственик. От 14.03.2020 влезе в сила изменение на НАРЕДБА № 1 ОТ 14 ФЕВРУАРИ 2007 Г. ЗА ВОДЕНЕ, СЪХРАНЯВАНЕ И ДОСТЪП ДО ТЪРГОВСКИЯ РЕГИСТЪР И ДО РЕГИСТЪРА НА ЮРИДИЧЕСКИТЕ ЛИЦА С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ (ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 77 ОТ 2017 Г., В СИЛА ОТ 01.01.2018 Г.), според което търговците представят само декларация, изходяща от управителния орган, с която същият удостоверява, че представения за обявяване акт е приет от съответния компетентен орган на юридическото лице, вместо протокол от проведено заседание на общото събрание на съдружниците/акционерите, както досега. С внесената промяна се цели да се избегне бумащината и излишните усложнения  (като например публикуване на предхождащи вписването на ГФО покани за свикване на общо събрание) относно приемането в Търговския регистър и проверката на документите,  с цел да се ускори публикуването на ГФО по партида на съответното дружество. За сравнение  - към момента ГФО за отчетната 2017 година все още не са публикувани!
Разбира се, мненията се разделиха на две – според едната част (защитниците) ще се улесни и намали документооборота, респ.проверката им и вписването на ГФО ще се извършва по-бързо и по-лесно. Според другата група (противниците) ще се създаде възможност за спекула, като се представят декларации с невярно съдържание. Което от своя страна ще затрупа прокуратурата със сигнали за престъпления по чл.313 от НК – деклариране на неверни данни. Докато обаче се докаже, че съдружниците не са приели въпросни отчет, негативните последици от публикуването на това обстоятелство вече ще са факт!
 
  1. Считано от 01.01.2022 публикуването на годишните финансови отчети ще бъде безплатно съгласно измененията на Закона за търговския регистър, обнародвани в Държавен вестник брой  ДВ, бр. 38 от 2020 г. В случай че изберете услугите на адвокат, това ще ви струва наполовина от сумата, която плащате досега. (за сравнение: държавната такса е 20 лв. за подадени по електронен път ГФО или 40 лв. – ако отидете на гише в Агенция по вписвания, адвокатския хонорар за услугата е около 20-35 лв., общо 40-55 лв. От 01.01.2022 тази сума ще бъде единствено 20-35 лв., ако решите да ползвате услугите на адвокат вместо да чакате по гишетата).

Сподели:

Предишен пост

Проверки от НАП при покупки на имоти

Следващ пост

За брачния договор и неговите възможности