Предаване на владението на имота

Юли 07

Публикувано в: Въпроси и отговори

868

Предаване на владението на имота

Владението на имота се предава обикновено в деня на подписване на нотариалния акт. То е част от задължението на купувача да приеме имота. Освен че го купува, той го и приема от продавача. Владението се изразява в правото на достъп до имота, в правото да влезете и да се разполагате в имота, да го ползвате в качеството си на негов собственик. В правото да получите ключовете и да влезете в имота напълно законно. Докато то не е предадено, може и да сте платили цената, но нямате право да влезете в имота. Да, странно е, но ако решите да влезете, могат да ви съдят за самоуправство по Наказателния кодекс. Владението на имота се предава чрез предаване на ключовете за него. Когато имотът се купува с банков кредит, продажната цена, която се изплаща от кредита, се получава от продавача в един по-късен момент, различен от деня на сделката. Това се налага, тъй като банката трябва да се убеди, че сделката за покупко-продажба на имота е вписана в Имотния регистър, както и че е вписана първа по ред ипотека в нейна полза. Едва тогава отпуска средствата по кредита и купувачът може да преведе сумата по продажната цена на продавача. С цел да се опазят интересите на продавача владението в такива случаи се предава на купувача, когато пълният размер на продажната цена бъде получен от продавача. Разбира се, това не е задължително, владението може да бъде предадено и на по-ранен етап, стига да е налице договореност между страните.

Предава се от продавача или от упълномощено от него лице, или лице, което има право да ползва имота по закон или по силата на учредено вещно право. Друг не може да го предаде. Само този, който владее/ползва, може да го предостави на друг. На практика ключовете могат да бъдат предоставени на купувача от всеки. Но юридически предаването се извършва само и единствено от собственика.

Важен е и друг аспект на предаването на владението – при настъпили вреди в имота е много важно в кой момент са извършени те. Това определя и съответната отговорност за тях пред увреденото лице или имот. Например, ако тръбите в банята са протекли и се е образувал теч в съседен имот, отговорност за това носи лицето, което е собственик към датата на увреждането. Но ако купувачът все още не е влязъл във владение на имота, той не би следвало да отговаря за причинените вреди.

Сподели:

Предишен пост

Проверки от НАП при покупки на имоти

Следващ пост

Защо ви е нужен адвокатът при сделки с недвижим имот?