За извънредното положение и длъжниците

Май 13

Публикувано в: Актуално

1120

За извънредното положение и длъжниците

Извънредното положение, обявено от Парламента на 13.03.2020, приключва днес – 13.05.2020. Парламентът приема мерки за следизвънредно положение, предприема изменения в редица закони, общото е, че всички следкарантинни мерки се очаква да влязат в сила от 14.05.2020. Какво следва от това?

Правният характер на извънредното положение е форсмажорно обстоятелство – ако не сте прочели, вижте тук . Накратко, при наличие на неизпълнение на дадени задължения същото не може да се квалифицира като виновно, за което вие не носите отговорност и не следва да плащате неустойки или друг вид обезщетения. Ако сте били редовни платци към датата на обявяване на извънредното положение, можете да отложите изпълнението до края на извънредното положение. Ако обаче сте в забава преди 13.03.2020, вашето неизпълнение вече е виновно. То не може да се оправдае с форсмажорното обстоятелство, защото вече сте били виновни за неизпълнението.Форсмажорът не може да ви оневини, да ви оправдае, да санира вината ви.

По време на извънредното положение бяха спрени публичните продани, въводите във владение, запорите на банкови сметки.
Ако сте длъжници физически лица по образувани изпълнителни дела – този режим на облекчение ще продължи до 2 месеца след прекратяване на извънредното положение. ЧСИ/ДСИ нямат право да събират принудително суми по изпълнителни дела, нито да извършват принудително изпълнение!

Ако сте длъжници търговци по образувани изпълнителни дела – за вас облекчението приключва в 7-дневен срок от обнародването на мерките за следизвънредното положение. На практика това означава, че ще бъдат възобновени принудителните действия от страна на ЧСИ/ДСИ по образуваните изпълнителни дела - спряната публична продан или въвод във владение или запор на банкова сметка вече могат да бъдат извършени/наложени.

За длъжниците към банки е налице т.нар. частен мораториум. По уговорка с вашата банка можете да разсрочите задълженията си, както следва:
  • Да отсрочите главницата и лихвата за срок до 6 месеца. Това означава да не дължите никакво плащане към банката в период от 6 месеца. Но дължимите суми не се опростяват, а се добавят към вноските след този период. Ще се наложи да разпишете както анекс към договор за кредит, така и изменение на погасителния план. Обърнете внимание с колко и за какъв период се увеличават следващите вноски.
  • Да отсрочите само главницата, като заплащате в период от 6 месеца само лихвата по съответната падежирала вноска. И тук важи казаното в предходната точка относно анекса и погасителния план.
Възможно е да постигнете и друг вид споразумение с банката ви. Важното е всичко, обещано от банката, да залегне в анекс и да намери отражение в погасителния план! Внимателно прочетете всичко, за да сте наясно какви ангажименти към банката ви предстоят за в бъдеще.

Що се отнася до длъжниците на останалите финансови институции, в това число фирмите за бързи кредити, колекторските фирми (т.нар.събирачи на вземания) – тези кредитори нямат право да начисляват лихви за забава, както и неустойки, да обявяват кредитите за предсрочно изискуеми, да развалят договори поради неизпълнение в сроковете, посочени по-горе – 2-месечен срок за физическите лице, 7-дневен за търговците. Едва след изтичането на тези срокове всички действия по принудително изпълнение се подновяват, като за целта допълнителни такси и разноски не се дължат! Обърнете внимание на сумите по разпределение, което изготвят частните или държавните съдебни изпълнители, искайте подробна справка за всички начислени такси, за да се убедите, че не са начислени повторно. Ако не разбирате тези сметки, не се колебайте да потърсите квалифицирана правна помощ.
 

Сподели:

Предишен пост

Проверки от НАП при покупки на имоти

Следващ пост

Защо ви е нужен адвокатът при сделки с недвижим имот?